Tilslutningspriser

Gældende fra 1. januar 2015

ALLE PRISER ER INCL. MOMS

ENGANGSBIDRAG:

Investeringsbidrag:

 Fritliggende enfamiliehuse kr.  5.000,- 
 Kæde-/rækkehuse pr. bolig kr.  5.000,- 
 Etageboliger pr. bolig kr.  5.000,- 
 Ungdoms-/ældreboliger pr. bolig    kr.  5.000,- 
 *Erhvervs-/industriejendomme  

0      -  3000 m² kr. 125,-
3001 -  6000 m² kr. 93,75
6001 -          m² kr. 62,50

*vil ligeledes blive opkrævet ved udvidelser.

Definitionen af ovenstående fremgår af BBR.

Ikke tilsluttede ejendomme med tilslutningspligt.

Investeringsbidrag beregnes udfra BBR oplysninger.

Byggemodningsbidrag: Der vil blive opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af transmissionsledninger og andre nødvendige installationer for forsyning af udstykningsområdet, samt gadeledninger og transmissionsledninger i udstykningsområdet.

Hvis forsyning af en ny udstykning nødvendiggør opdimensionering af eks. ledningsnet, vil der blive opkrævet et bidrag til denne opdimensionering, svarende til varmeværkets faktiske omkostninger til opdimensionering af ledningsnettet.

Forurenet jord:

Hvis der på grunde/udstykninger forefindes forurening skal udgiften til lovlig fjernelse af forureningen betales af grundejer/udstykker.

Stik:

Anboringsbidrag*   kr. 5.000,- incl. 10 m. 3/4" eller 1" stik
   
 3/4" - 1"  kr.   1.125,- pr. m. udover 10 m.
 1 1/4" - 1 1/2"  kr.   1.250,- pr. m. udover 10 m.
 over 2"  kr.   1.875,- pr. m. udover 10 m.

*  incl. levering af varmeveksler for radiatorkredsen, samt ECl 110 og trykdifferensventil til varmeveksler.

Hvis der foretages udvidelse, som kræver opdimensionering af stik og veksler, betales der anboringsbidrag og stik i henhold til ovenstående; dog min. faktiske omkostninger.

Hvis der foretages udvidelse eller ombygninger, som kræver opdimensionering af veksler eller opdeling af installationer, betales faktiske omkostninger.

Stikledningslængde måles langs ledningen fra skel (normalt bagkant fortov)